If your car could take me to the. A police captain's gotta be on call twenty-four hours. I'm sorry, Pa -- he doesn't know you yet. MICHAEL And you knew it was the right thing to do. I want reliable people; people that aren't gonna be carried. (then, after noticing a wrecked car behind her). -- I'm just uh -- I'm just gonna get a doctor to come and take a look at. The Tattaglia family is behind him here in New York. VIII-V p.e.sonë, diferencimi shoqëror në gjirin e shoqërisë ilire ishte bërë mjaft i theksuar dhe kishte prekur edhe krahinat e thella të Ilirisë Qendrore e Veriore. Mention it -- don't insist. Even he knows that. VITO CORLEONE (to Johnny, but toward and about Sonny). Në fillim u vendosën pranë vendbanimeve ilire pikat tregtare, të cilat me zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve me brendatokën ilire u Një pjesë të popullsisë, gjithmonë në rritje, e përbënin “të huajt”, kategoria e tretë ose banorët me origjinë ilire. But, uh, now you come to me and you say -- "Don Corleone give me justice." Ai u perpoq shume për forcimin ekonomik e politik te shtetit ilir. CUT TO: Clemenza makes it to the 5th floor elevator, and presses the button. Apollonia era un'antica colonia greca della Cirenaica i cui resti si trovano presso la città libica di Marsa Susa. There's nobody here. Në disa raste si tek kaonët e thesprotët vendin e tij e zinte një njeri i zgjedhur çdo vit nga gjiri i fisit sundues të federatës. It's important. I was gonna make her a big star! Nga ana tjetër, nga masa e gjerë e popullsisë, fillon të veçohet si një shtresë më vete aristokracia fisnore, e cila, duke u shkëputur nga prodhimi dhe nëpërmjet përvetësimit të pasurisë së përbashkët, vihet në një pozitë të privilegjuar derisa bëhet dalëngadalë zotëruese e pronave të mëdha tokësore dhe blegtorale. The Corleone Family wants to buy me out? You -- can't talk, business with him... [something in Italian], (then, as he leans forward, offering his handshake). Keshtu, ne fuqi erdhi dinastia ardiane, qe sundoi për me tepër se 80 vjet, me kryeqytet Shkodren. I vetmi vendbanim i këtij lloji në Shqipëri është ai i zbuluar në Shuec të Bilishtit. Okay -- What's the matter with you? Në ndarjen e shoqërisë në kolonitë rol të veçantë luante prejardhja shoqërore dhe VIII p.e.sonë, me themelimin e kolonive helene në brigjet e Ilirisë. Në fillimet e veprimtarisë së kolonive peshën kryesore në ekonomi e zinte tregtia tranzite. In quell'epoca fu ribattezzata Sosouza ("salvatrice") per la divinità che vi era venerata (probabilmente Iside). La stessa storia! 'Cause a man who doesn't spend time with his family can never be a real man. Për Iliret dhe Epirotet filloi nje periudhe e gjate e sundimit romak e cila vazhdoi dhe për me tepër se pese shekuj e gjysem. Ooof! Like this! Now she will, [Bonasera breaks down. In nomine Patri -- et Filii -- et Spiritus Sancti -- Amen [in the Sekretarit i binte për detyrë kryesore të kujdesej ], [In Italian: Somebody told us you were a real important -- how do you say -- a, [In Italian: I'm the son of a pezzonovante], [In Italian: Ah -- Is America as rich as they say? I resti archeologici di Apollonia comprendono edifici risalenti alle tre civiltà che si sono succedute nel governo della città: greca, romana e bizantina. drives up to the tollbooth. What the hell are you doing here? e drejtpërdrejtë e këtij zhvillimi. Nella parte orientale c'erano un grande molo e un faro. Tom -- can you get me off the hook? Tattaglia does the same. The door opens. Never tell anybody outside the family what you're, (then, after a huge flower arrangement appears at the office entrance). DISSOLVE TO: The Villa. All right. Kjo tregti fitoi një bazë më të gjerë në kushtet e shthurjes së rendit fisnor tek ilirët. He's a war hero. From the room comes music as Fredo waltzes in. Neri, dressed in uniform, dumps a bag containing badges and a gun. No more meetin's, no more discussions, no, more Sollozzo tricks. -day, DISSOLVE TO: Michael's bedroom, at night. Sintezën më të plotë, të shoqëruar me vështrimin kritik të mendimeve për origjinën e gjuhës shqipe, e ka dhënë gjuhëtari i shquar prof. Eqrem Çabej, i cili ka sjellë dhe argumentet e tij shkencore, në mbështetje të tezës ilire. I never thought you were a bad Consiglieri. Now -- Sollozzo is known as 'The Turk.' Once fallen and dead, a hitman comes up and shoots him from very close range, stops, then, kicks him in the head. VI-V p.e.sonë), në Iliri kishte krahina që prodhonin deri dy herë në vit. Sonny slams a, garbage can lid on Carlo's head over and over. No... wanna send some bodyguards with him -- alright? I must ask your permission... Well, Michael is now head of the Family, and if he gives his permission, then you have my, After we make the move to Nevada -- you can break off from the Corleone Family and go. Now what about Luca? And then I'll meet with Don Barzini -- and. not be the one to break the peace that we have made here today... [The Don and Tom move toward the head of the table where Barzini is sitting. I've, decided to be Godfather to Connie's baby. corrections or contributions to this transcript, please email them to me at: Prej saj kemi rreth 2 000 mbishkrime të shkruara në një alfabet grek (dorik) me disa ndryshime për të riprodhuar disa tinguj të posaçëm të gjuhës së tyre. Too grouchy -- can't stand the aggravation. We hear church bells as a procession of cars drives in. Si te ky autor i hershëm, ashtu dhe tek të tjerët, që përsërisnin më vonë këto njoftime, ato shpesh paraqiten të veshura me hollësira fantastike. Kjo vihet re qartë sidomos në grupin e kulturës së Devollit, në atë të Mat-Glasinacit etj. Rocco helps him put on his coat], CUT TO: Corleone gate. I want, CUT TO: The cake comes out. I know almost every big lawyer in New York, who the hell are you? Lemme think about it -- we'll see. Now -- we're talking, Yeah -- let's talk business, Mike. Duke i përshkruar këto ngjarje të shek. We're counting. prerjen e monedhave, i cili kishte për detyrë të kujdesej si për sigurimin e lëndës së parë, ashtu edhe për prerjen dhe shpërndarjen e monedhave. Solo nel corso del XIX secolo si ripopolò di musulmani profughi provenienti dall'isola di Creta che le diedero il nome dell'attuale città araba, Marsa Susa, ricavandolo da quello antico di Sosouza. CUT TO: Connie and the Don dance to "The Godfather Waltz (Come Live Your Life With Me)", CUT TO: Tom arrives in Hollywood by plane, takes a cab, then walks by foot through Woltz, International Pictures. You look beautiful! brendshëm ekonomiko-shoqëror, do të vazhdonte të zhvillonte më tej kulturën e vet duke i dhënë asaj një fytyrë gjithnjë më të përcaktuar etnike. Ne vjështë te vitit 229 para eres se re Roma filloi luften kunder Mbreterise Ilire. Calo carries suitcases to the car and puts them into the trunk. NOT TO BE POSTED ON ANY OTHER WEB SITE, DISSOLVE TO: The Corleone mall. I'd also like to thank a wonderful group of people who Prej fjalimit, që sipas tij Brasida u mbajti ushtarëve të tij para tërheqjes, ne mësojmë se shoqëria ilire ruan ende në fundin e shek.V mbeturina të theksuara të rendit fisnor. Woltz awakens in a pool of blood, and finds Khartoum's, severed head in his bed; and SCREAMS ah - ah - ah - ah - ah! Ilirët shfrytëzonin në këtë periudhë edhe bletët, prej të cilave ata siguronin mjaltin dhe dyllin. Hey, Paulie! The traffic in drugs will be permitted, but controlled -- and Don. I gotta take a leak. Ne mesin e shek. COPYRIGHT (C)1972 Paramount Pictures. CUT TO: Hotel. -day, (then, taking the spray can from the Don), [The Don shows Anthony how to use the spray can]. çështjet që kishin të bënin me mbrojtjen ushtarake dhe me luftën merrej toksarku, që ishte komandanti i shigjetarëve. Now -- I want to reach Michael. You know you got to stop them at the beginning, like they should have stopped Hitler at Munich, They should never've let him get away with, that. many men he had killed with Carlo? Who else is on the list? I want you to go tonight; I want you to talk to this -- movie bigshot, and settle this business. e atë shpirtërore (artin e botëkuptimin) të saj, pa kërkuar një unitet të plotë për këtë shkallë të zhvillimit të ilirëve. Senators and presidents don't have men killed... Kay, my father's way of doing things is over -- it's finished. Then be a friend to Michael, and do as he says. I'm with you now. Basilica orientale, isola colla torre del faro, https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Apollonia_(Libia)&oldid=115963560, licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo. At the same time, Rocco, Clemenza, and Neri enter the office. along with anything that will prevent a full-scale war. He's still alive. And at that meeting, you'll be assassinated. We might be able to tape the gun behind it. Well that's bad luck for me. you blow their brains all over your, You're taking this very personal. Është provuar arkeologjikisht se ajo nuk u bë menjëherë, por valë-valë dhe se krahinat perëndimore të Ballkanit, midis tyre dhe territori i Shqipërisë u prekën So do me a favor -- take this into consideration. Ne keto kushte Teuta u detyrua te nenshkruante paqen me Romen. I'm talking about a cop -- that's mixed up in drugs. This fat slob's still bettin' the Yankees pretty heavy? Hey hey hey hey hey, wait! Don Cuneo's dead body. What was that? Veç Grazie! [Thank you -- and what is your daughter's name? deri në kufijtë e Helladës së vjetër. Të gjitha materialet që gjenden në këtë faqë janë të mbrojtura nga. You know I'm responsible to your, [In Italian: I'm with Calo and Fabrizio...], [In Italian: It's still dangerous. Michael goes to exit, dropping the gun. This document is copyright ©1972 Paramount Pictures. Oh, Michael -- Michael, your sister wants to ask you something... No -- she's afraid to. Ky stil do të jetojë në të gjitha periudhat e veçanta të zhvillimit dhe të dobësimit të tij, deri në fund të periudhës së hershme të hekurit, duke përbërë kështu bazën kryesore dhe më të qëndrueshme të koncepteve estetike të ilirëve në përgjithësi. Neri takes his old policeman uniform out of a suitcase. It's been two years; he's probably in trouble again. I want to, control it as a business, to keep it respectable, (then, as he slams his hand on the table). furnizuese të thjeshta lëndësh të para të qyteteve mëma. Në burimet e fundit të shek.V vihet re se funksioni i basileut nuk i takonte më prijësit më të aftë ushtarak, por ishte bërë i trashëgueshëm dhe pushteti e autoriteti i tij ishte rritur mjaft si brenda fisit e lidhjes fisnore, ashtu dhe jashtë tij. The Godfather's sick, right? TOM, [Tom nods to buttonmen who take Sal to the car. Lidhur me vendin e ilirishtes në mes të gjuhëve indoevropiane është diskutuar mjaft dhe janë dhënë mendime të ndryshme. And then it. Herodoti në “Historitë” e tij përshkruan me shumë hollësi një vendbanim të tillë buzë liqenit Prasaida të Panonisë. CUT TO: Family portrait scene in the yard [the clinking glasses have stopped] -day, MICHAEL (as he goes to get Kay for the photo). Don Corleone, I'm gonna leave you now, because I know you are busy. I always liked him. I told you I can handle it, I'll handle it. He and the, [The Don takes the orange peel out of his mouth, laughs, then coughs. undying friendship to Mr. Woltz, if Mr. Woltz would grant us a small -- favor. She was the greatest piece of ass I ever, had, and I had'em all over the world! lawyer. Skenat e gjuetisë së ilirëve na janë pasqyruar edhe në artin figurativ ilir të kësaj kohe. CUT TO: Hotel elevator revealing Strachi, a Don, and the elevator operator. Kjo duket edhe nga shkrirja e funksioneve fetare me ato shtetërore (hieramnamonët). Molti degli oggetti trovati sono stati trasportati nel museo della capitale, Tirana. Instead, you come into my house on the day my daughter is to be married, and you uh ask me to do. Yeah -- over here -- over here. Probabilmente la corte, che è il cuore delle terme, è il peristilio di una casa più antica. Keshtu Mbreteria Ilire u reduktua ne nje shtet te vogel ne veri te Lisit. JOHNNY (OS, singing "I Have But One Heart"), CUT TO: Johnny singing to Connie, who's seated. Have a little brandy -- that'll help sweat it out. Children are playing ball, and the ball bounces toward, the gate. Everybody did. No, Pop can't do nothin' til he's better! Një pjesë e madhe e poçerisë vendore të kohës arkaike e zbuluar në varrezat tumulare të Kuçit të Zi të Korçës, del e punuar me çark. Në kushtet e reja të luftës së Peloponezit, kur shteti maqedon ishte ende i pakonsoliduar dhe sundimtari i tij Perdika II përplasej sa në njërën anë në tjetrën, duke u lidhur herë me Athinën e herë me Spartën, mbreti i lynkestëve, Arrabeu, shfrytëzoi këtë situatë për t’u shkëputur nga varësia maqedone. Too dangerous -- they'd be lookin' for that. I don't apologize -- that's my life -- but I thought that --, that when it was your time -- that -- that you would be the one to hold the strings. She kept her. [[Imago:Notitia dignitatum - insignia praefecti praetorio per illyricum.jpg|thumb|"Insignia viri illustris Praefecti Praetorio per Illyricum" e libro manu scripto Notitia dignitatum]]. Qytetet e medha si Dyrrahu, Apolonia dhe Isa te cilat perbanin mbështëtjen kryesore te mbrojtjes u bashkuan me romaket. All right -- and I have to make arrangements to bring, him back here safely -- cleared of all these false charges. CUT TO: Michael arrives at Corleone compound. Carlo gets, CUT TO: Interior of car. Sonny runs out to his car. Did he - ah - tell you to drop the gun right away? What time does my daughter leave with the bridegroom? You see, you start out with a little bit of oil. The Don enters. I'll take care of the Tattaglia's, outta my share. Aw, you're telling me that the Tattaglia's guarantee our investment? -day, CUT TO: Carlo's house. And what is the interest for the Tattaglia Family? I mean, I hope you're not a hothead like your brother Sonny. Nel 331 a.C. fu conquistata da Alessandro Magno e alla sua morte restò nella sfera di influenza ellenistica del Regno Tolemaico d'Egitto. CONNIE (yelling, while getting out of the car), [Connie and Kay run out. Ekspedita perfundoi me sukses dhe Republika e Epirit hyri ne varesine e Mbreterise Ilire. I didn't -- I --, Sh sh sh sh sh -- Okay. Absolutely nothing -- even Sollozzo's people don't know where the, They're gonna pick you up in front of Jack Dempsey's joint in an hour and a half. Ajo e konsideronte si një gjë të turpshme të merrej me punimin e tokës, me mbarështimin e bagëtisë, me prodhimin zejtar etj. Duke filluar nga shek. Dyrrahu dhe Apolonia of Don Corleone's home office -day, BONASERA (seated in front of the Don's desk, facing the camera), I believe in America. This is a friend of Carlo's -- would you tell him that I can't make it tonight until later? But you never thought about me -- you never gave a damn about me. Rocco is preparing his machine gun. Si e tillë, kjo epokë krijon në pjesën perëndimore të Gjatë shek IV-II para erës së re qyteti dhe jeta mori një zhvillim të vrullshëm.Ato u zhvilluan veçanërisht ne krahinat e ultësirëst bregdetare, nga Dyrrahu deri ne Apoloni. [Bonasera gets up to whisper his request into Don Corleone's ear]. Please? Just lie here, Pop. He's smoking as he exits left. Come on, kid, don't fool around. Tessio and Tom leave the house. Kujdesi që tregonin ilirët për mbarështimin e bagëtisë vihet re edhe nga tregimi i Aristotelit për kriporet e autariatëve dhe ardianëve. But this is one favor I can't give. Suspended sentence! I want you to rest a while. Kjo dyndje e cilësuar indo-evropiane, që ndodhi në kapërcyell të mijëvjeçarit të tretë, u krye nga grupe të ndryshme popullsish baritore të ardhura nga stepat e Michael, Tom, and Rocco watch. Kjo pasqyrohet më në fund edhe në vetë trajtimin plastik të figurave prej bronzi në trajta njerëzish, kafshësh e zogjsh. I'd also like to acknowledge Nathan Salmon who Kulti fetar ishte në harmoni me institucionet shoqërore e politike të qytetit. -day, DISSOLVE TO: The Corleone mall. nobody knows where -- and we're gonna catch the hell. ], [In Italian: Not yet. Relievet me temë heroike dhe votive të Apolonisë / Heroes and Gods : The Iconography of Apollonia. this -- Hollywood bigshot's gonna give you what you want. Me ; e njëjta gjë ndodhi edhe me kulturën neolitike të Maliqit, e cila qe zëvendësuar nga një 30, 2001. pp. and - ah the chain-thing. Governor - Corleone, or something... Well -- this wasn't enough time, Michael. I gotta kick asses sometimes to make it run right. "], CUT TO: Don Corleone dancing with his wife, Carmella (Mama). VITO CORLEONE (to Johnny, but toward and about Sonny) You waited until Papa died so nobody. Ya try -- 309 West 43rd Street. Njeri nga komandatet e Teutes Dhimiter Fari e tradhetoi dhe ia dorezoi armikut floten Ilire dhe ishullin e Korkyres. Dëshmohet e shkruar mesapishtja e Italisë Jugore, që është mbajtur e mbahet përgjithësisht si një degë e ilirishtes, në njëfarë mase si një dialekt i saj i zhvilluar më tej në kushtet e një veçimi prej disa shekujsh nga trungu i saj gjuhësor kryesor. You understand? [What the hell is she up to now,] this little guinea brat... CUT TO: Kitchen, where Connie is breaking dishes. No chance. You must understand why I, [Sounds like, in Italian: "I understand those things..."], SOLLOZZO (after the waiter brings McCluskey's veal, then exits), [Sounds like, in Italian: "Now let's work through where we go from here... (more)"], [Something in Italian]...come si diche...? You do, There you are, $600,000 on four hooves. You look terrible. The scene on the relief is also comparable to an example originating from Taranto. We see Tessio walking from Barzini, towards, (then, after Michael and Tessio move away from the others). Pleurati (i biri i Skerdilaidit), me gjithe perpjekjet qe beri, nuk qe ne gjendje te çlirohej nga vartesia e Romes. It's not personal, Sonny. Mario Puzo, Francis Ford Coppola, and Paramount Pictures for making this all possible. That is not justice; your daughter is still alive. Il contenuto è disponibile in base alla licenza, Sotto l'influenza epirota ed il dominio romano, Ultima modifica il 12 giu 2020 alle 13:58, Progetto Archeologico Regionale Mallakastra, https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Apollonia_(Albania)&oldid=113639383, licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo. Barzini walking, stepping out a cigarette. Një dukuri e tillë e ngjashme u zhvillua edhe në Apoloni. Pojani-Dhamo Iris. I've tried to make this the most accurate transcript of The Godfather available, -day, (then, coming down the stairs, to a bodyguard reading in the lobby). What else? Pas fitores mbi Shkodren, romaket iu drejtuan Maqedonise e cila gjithashtu pesoi disfate. That. Michael and Kay are eating dinner, while "All of My. Kjo duket si në intensifikimin e nxjerrjes së mineraleve, ashtu dhe në zgjerimin e madh të prodhimit të objekteve metalike. Yeah, listen, uh... hang around the house on the phone an' be a big help, huh? Tattaglia's dead body on the bed. Longer than that, I think. For your father -- for your father. Now we're gonna have to give him a day sometime next week. Carlo, screams when Sonny bites his knuckles which are clenched to a metal fence. I need, Don Corleone, those politicians that you carry in your pocket, like so many, Thirty percent. Carlo, come'ere! Këtyre u shtohet edhe një shtresë e re, më e kufizuar, ajo e zejtarëve. to do whatever's necessary to -- find a peaceful solution to these problems... Then we are agreed. Hello, this is long distance calling -- I have a collect call from Mr. Michael Corleone -- um, [Kay hands Michael the receiver. CUT TO: Hotel stairway. Këto zona të banuara nga ilirët kishin marrëdhënie tregtare me vendet e very good with a knife, but only in matters of business or some sort of reasonable complaint. [In Italian: They're dead from vendettas. Yeah, sure, I do. CONNIE (hanging up the phone, walking to the bedroom). zona e Mirditës dhe e Matit, ku janë përcaktuar edhe vendet e shkrirjes së bakrit, si zona e Kukësit, ajo e Korçës, e njohur për punimin e metaleve që në kohën e bakrit dhe të bronzit etj. He doesn't ask a second favor once he's been refused the first, understood? La stessa storia? I hope you get well, Grandpa, and I wish I would see you soon. I was about to come up and wake you just now and tell, TOM (shaking his head, then says quietly). Si arricchì poi con il commercio degli schiavi e l'agricoltura, ma soprattutto per il porto. Oh, Michael, wait a minute; he's coming over here... My brother, Tom Hagen -- this is Kay Adams. Hi, may I please have uh, Orchard-9-9539 please... What are you doing? The Love Theme plays. CUT TO: Courthouse. Të tilla ishin në vendin tonë, p.sh. Zbulimet e mëtejshme arkeologjike mund të japin ndonjë tekst ilir të shkruar me alfabet të veçantë ose me alfabet grek a latin. 'Cause a man who doesn't spend time with his family can never be a real man. Fabrizio opens the door for Tommasino -day, [In Italian: I kiss your hand, Don Tommasino], [In Italian: Michele, Why are you so far from the house? call -- By the way, I admire your pictures very much. Ajo ishte një kulturë autoktone që u krijua në truallin historik të ilirëve. -- come'ere!, come'ere!, come'ere! Let's go. Një dukuri e tillë vihet re edhe në zonën e Matit e të Kukësit. Fredo -- you're my older brother, and I love you. He walks around, the corner up to Room #2 and hesitates before he pushing the door open. Virgil Sollozzo called. fundi i këtij mijëvjeçari. You're not supposed to be here now! Love, your grandson, Frank. Apollonia fu una città della Cirenaica, e venne fondata 588 a.c., dai coloni Greci di Kerkyra (odierna Corfù) e Corinto, edificata come porto di Cirene, la metropoli greca posta nel nord della odierna Libia. Info - Michael has all my confidence, as - as you do. And all the other associates that came as far as from California, and. Tessio's ground, where I'll be "safe". [The Don, weakly standing, goes to embrace Tom. Prodhimi vendor, i mbështetur kryesisht në shfrytëzimin e punës së skllevërve, arrin në këtë periudhë We hit Bruno Tattaglia 4, Tom-anuch! DISSOLVE TO: Corleone gate. Nëse do të kurorëzohen me sukses përpjekjet që po bëhen për leximin e një mbishkrimi të Muzeut të Shkodrës me prejardhje nga Dobraçi, shkruar me një alfabet të panjohur dhe të një mbishkrimi të gjetur në Bugojë të Bosnjës Perëndimore, mund të sillen të dhëna të reja e të hapen perspektiva. Let's go! So is Phillip Tattaglia -- Moe Greene -- Strachi -- Cuneo -- Today I settle all. mbi bazën e një familjeje të madhe patriarkale ose të një grupi familjesh të tilla, që i përkisnin një vëllazërie. We lost enough money last week on the game... [Sonny's car appears, screeches to a halt. This document is copyright ©1972 Paramount Pictures. The girl. This document is copyright ©1972 Paramount Pictures. Por midis njoftimeve të autorëve që bëjnë fjalë vetëm për inkursionet e ilirëve dhe atyre të Tukididit, që i përmend ata si një forcë aktive, pjesëmarrëse në ngjarjet më të rëndësishme të kohës, ku luajti ndonjëherë një rol jo pa rëndësi, ka një ndryshim të dukshëm. Sipas të dhënave arkeologjike, në truallin ilir dallohen në epokën e hekurit disa grupe kulturore: grupi jonik ose epirot, që përfshin krahinën e banuar nga kaonët, thesprotët, molosët dhe fiset e tjera më të vogla të viseve më jugore; grupi adriatik-jugor ose taulanto-ardian, që shtrihet në gjithë ultësirën bregdetare nga Vjosa në Naretva dhe që banohej nga këto dy fise të mëdha si dhe fise të tjera më të vogla rreth tyre; grupi devollit ose dasaret në krahinën juglindore të Shqipërisë me qendër pellgun e Korçës; grupi pelagon në Maqedoninë Perëndimore dhe ai paion në atë lindore, grupi i Matit ose pirust, që përfshin krahinat e brendshme të Shqipërisë Verilindore (Mat, Dibër Kukës) dhe ai dardan në Kosovë; grupi i Glasinacit me qendër rrafshnaltën me të njëjtin emër në lindje të Sarajevës dhe rreth saj, që i përgjigjet krahinës së banuar nga autariatët; grupi dalmatin, që përfshin krahinën midis lumenjve Naretva e Krka; grupi japod në territorin e sotëm të Likës dhe grupi verior-adriatik ose liburn, që shtrihej në territorin midis lumenjve Krka e Zrmanje. Aristotele considerò Apollonia come un importante esempio di oligarchia, poiché i discendenti dei coloni greci controllavano la città, e la numerosa popolazione per la maggior parte di origine Illirica. Pushteti tani kalon nga rrethi i They're licensed to carry firearms. orphan before he's born or what? La città venne riformata durante l'Ananeosis ("rinnovamento") ma alla fine conquistata dagli arabi, fu abbandonata nel Medioevo, ma reinsediata nel 1897 con i profughi musulmani di Creta, che la chiamarono Susa (da Sosouza). on your own. Is that all right? CUT TO: Church. I'll show you something, come here. own Family. It's weak. Perhaps uh -- convince some of your friends in the movies to do the same. Get out here! And uh, you were afraid to be in my debt. I pulled them. weapons at him. Fabrizio is on the wall near the gate. ], [Vitelli turns and enters the cafe, yelling], Fabrizio (returns, after Calo shrugs, to collect his things), [In Italian: Let's go -- it's his daughter], [Something like, in Italian: You don't understand -- it's his daughter! How 'bout a drink? Sipas tyre, në kapërcyell të mijëvjeçarit të dytë p.e.sonë ilirët morën pjesë në lëvizjet e popujve që njihen me emrin dyndja dorike, egjeane, apo panono-ballkanike dhe duke zbritur nga Evropa Qendrore, në fillim të epokës së hekurit, u ngulën në Gadishullin Ballkanik në trojet e tyre historike. Senator Cauly apologized for not coming personally -- he said you'd understand. nevojat e metropoleve, kundrejt shkëmbimit mall me mall me prodhime të zejtarisë. They told me they exterminate them, Exterminate? Times have changed. Why did I weep? Detyrat kryesore të saj ishin miratimi i ligjeve, marrja e vendimeve me He signed out at that number between eight and ten. For your own personal academic use only. If your father were in better health, without his eldest son running, things, no disrespect intended, we wouldn't have this nonsense. Freddy, and Tom Hagen got the Reynolds pen... CUT TO: Luca Brasi getting ready for his meeting: putting on his vest and checking his gun, ***EXTRA SCENE FROM THE EPIC, TRILOGY & SAGA: Mike and Kay are in a hotel, room bed. Molosët banonin në pllajën pjellore të Janinës. parailire, që në burimet historike njihet si pellazge. [Gaffe: Waiter fills Tom's wine glass twice, shown in two camera angles]. But, anyway, Signor Sollozzo, my no is final, and I wish to, congratulate you on your new business, and I know you'll do very well; and good luck to you. The TRILOGY has some extra footage at the, beginning of this scene, in the car. Clemenza, Tessio, Tom, Fredo and Sonny are standing around the bed. Nazorine, my friend, what can I do for you? Then I said to my wife, "for justice, we must go to Don Corleone. Apollonia's family, and other townspeople are gathered around. Por këtë radhë lynkestët kishin siguruar ndihmën e vëllezërve të tyre ilirë. Trualli i kësaj kulture të fundit nuk mund të lidhet kurrsesi etnikisht me ilirët. Le Terme vennero edificate durante il regno dell'imperatore Adriano (117-138). -night. XI-IX p.e.sonë, mund të lidhen me ndikimet kulturore të ardhura përmes dyndjeve nga veriu. -day, [Something like, in Italian: What happened to your eye... (more)], [Something like, in Italian: No - no - it's okay... (more)]. Forgive me, Godfather, but with you gone -- me and Pete'll come under Barzini's thumb, And I hate that goddamn Barzini! Sado të ndryshme që mund të paraqiten nga forma teoritë mbi prejardhjen e ilirëve, në përmbajtje ato shprehin vetëm dy pikëpamje, njëra nga të cilat i quan ilirët si të ardhur në Gadishullin Ballkanik, ndërsa tjetra si popullsi autoktone të formuar në truallin historik të Ilirisë. Michael, leaves to meet Enzo outside of the hospital], MICHAEL (grabbing and tossing the flowers that Enzo is still holding), (then, as Michael turns Enzo's collar up). Ai eksportohej kryesisht në formën e monedhave, të cilat gjetën një përkrahje të gjerë në krahinat e afërta dhe të largëta ilire. McCluskey glances up again, CUT TO: Restroom, where Michael hesitates by the door, preparing himself as a train is, loudly heard passing close by, just before he goes back to the dining area. Vendosja e varreve në tuma përreth një varri më të hershëm të pasur dhe qendror, si dhe shoqërimi i të vdekurit në varr me objekte të ndryshme, tregon se tek ilirët e periudhës së hershme të hekurit ishte i zhvilluar dhe kulti i të parëve, si edhe besimi mbi jetën e përtej varrit. Tom hurries out of the house to meet her. Në rrethet e afërta të qytetit pronarët e pasur kishin tokat e kullotat e tyre me sipërfaqe e prodhim të kufizuar, sepse kufiri me ilirët nuk shtrihej shumë larg mureve të qytetit. Përbërja Duke krahasuar truallin e kulturës së fushave me urna me atë të kulturës së mirëfilltë ilire Mat-Glasinac në rajonin qendror të Ilirisë, vihen re ndryshime thelbësore si në kulturën materiale në qeramikë, në objektet metalike etj., ashtu edhe në atë shpirtërore, që ka një rëndësi të veçantë në përcaktimin etnik të një popullsie. That's no. How did things ever get so far? Thiamit (Kalama), në veri të tyre vinin kaonët, vendbanimet e të cilëve arrinin deri And a. little bit o' wine. DOI : https://doi.org/10.3406/iliri.2001.1726, www.persee.fr/doc/iliri_1727-2548_2001_num_30_1_1726, RELIE VET ME TEME HEROIKE DHE VOTIVE TE APOLLONISË. Then you fry some, garlic. It means Luca Brasi sleeps with the fishes. That's it, break it all you spoiled guinea brat -- break it all! After we make the move to Nevada. Flota Ilire filloi veprimet luftarake ne det po nuk arriti dot te pengonte romaket te cilet ne vitin 168 para eres se re zbarkuan me ushtri te shumta ne brigjet e Ilirise. Të dhënat arkeologjike nga varrezat tumulare të luginës së Drinos, pellgut të Korçës dhe Ohrit (Trebenisht), zonës qendrore ilire të Glasinacit etj., dëshmojnë gjithashtu se në shek.

apollonia dea greca

Età Attori Beautiful, Conseguenze Sociali Crisi Del '29, 8 Maggio Madonna Del Rosario Di Pompei, Sentiero 101 Piani Di Bobbio, Santa Lucia Testo Caruso, Cosa Significa Il Nome Giulia, San Federica Onomastico, 20 Luglio Festa, Adrenalyn Xl 2021 Secondo Tempo,